Algemene Voorwaarden

1 – ALGEMEEN

Elke aanvaarding van een bestelling door ons is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Indien uw bestelformulier gedrukte voorwaarden bevat, worden dergelijke voorwaarden alleen aanvaard in zoverre ze niet strijdig zijn met onze voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Wij aanvaarden een bestelling door u op het vroegste van onze schriftelijke bevestiging van uw bestelling of onze levering van goederen aan u.

2 – PRIJZEN

Hoewel we streven naar het handhaven van onze gepubliceerde prijzen, behouden we ons het recht voor om deze aan te passen om die van kracht te laten zijn op het moment van verzending. Alle prijzen zijn exclusief btw.

In het zeldzame geval dat er een fout is met productdetails of prijzen, zullen we ons best doen om u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen wanneer uw bestelling wordt geplaatst. Alle producten zijn onderhevig aan beschikbaarheid.

LET OP: hoewel we proberen de prijzen consistent te houden met die in onze catalogus, kunnen omstandigheden buiten onze controle (waaronder veranderingen in belastingtarieven, valutaschommelingen of inflatoire kostenstijgingen) leiden tot prijswijzigingen omhoog of omlaag.

3 – PRODUCTINFORMATIE

(a) Alle toepassingslijsten, catalogi, beschrijvingen, informatie of advies die door ons worden verstrekt met betrekking tot goederen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn slechts ter illustratie. In alle gevallen is het uw verantwoordelijkheid om uzelf ervan te verzekeren dat de geleverde onderdelen geschikt zijn voor de toepassing. (b) Geleverde goederen zullen in alle materiële opzichten overeenkomen met hun beschrijving of met enig monster of specificatie die aan ons is verstrekt en door ons is aanvaard. Wij behouden ons het recht voor om elk ontwerp of elke specificatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, voor zover dit de prestaties van de goederen niet nadelig beïnvloedt.

4 – OCTROOIEN

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schending van octrooi- of auteursrechten door onze leveranciers of klanten in het geval van levering van onderdelen volgens hun ontwerp.

5 – VERVOER

Tenzij anders vermeld, worden leveringen gedaan door onze leveringspartner. Alle leveringen die op andere manieren worden gedaan, kunnen onderhevig zijn aan verpakkings- en vrachtkosten.

6 – BESTELLINGEN

Hoewel we ons best doen om bestellingen door u te vervullen, zijn wij niet aansprakelijk voor enig falen in de uitvoering van een van onze verplichtingen jegens u als gevolg van factoren buiten onze controle, waaronder (zonder beperking) stakingen, lockouts, verzendvertragingen, brand, oorlog, etc. In dat geval hebt u geen vordering tegen ons voor enig verlies of schade die daaruit voortvloeit.

7 – BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling moet veilig online worden gedaan met PayPal, tenzij vooraf afspraken zijn gemaakt om een rekening te openen die is geautoriseerd door een directeur van het bedrijf op schrift. Betalingen kunnen ook worden gedaan met creditcards, betaalpassen, of via onze partner Stripe.

Betalingen via PayPal en Stripe zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden: (a) U garandeert dat u bevoegd bent om de kaart of PayPal/Stripe-account te gebruiken voor de betaling die u verricht. U bevestigt en verbindt zich ertoe geen inbreuk te maken op rechten van derden en niet frauduleus te handelen of in strijd te handelen met wet- en regelgeving bij het verrichten van een betaling.

(b) Quick Parts is niet aansprakelijk als een betaling de juiste klantrekening niet bereikt als gevolg van het verstrekken van een onjuist rekeningnummer of andere onjuiste gegevens, persoonlijk of anderszins.

(c) Quick Parts is niet aansprakelijk als een betaling de juiste klantrekening niet bereikt waar de betaling wordt geweigerd, afgewezen of gemarkeerd als mogelijk fraudeus door PayPal/Stripe, uw kaartuitgever of de betalingsdienstverlener van Quick Parts om welke reden dan ook.

(d) Als PayPal/Stripe of uw kaartuitgever de betaling weigert, is Quick Parts niet verplicht u hiervan op de hoogte te stellen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de betaling is voltooid in de betalingstransactie via de webpagina van de serviceprovider van Quick Parts.

(e) U garandeert en verbindt zich ertoe dat de door u ingevoerde gegevens geen computervirussen of iets anders bevatten dat is ontworpen om de normale bedrijfsprocedures van een computer te verstoren, te onderbreken of te verstoren, of om stiekem te onderscheppen, toegang te krijgen zonder toestemming of toe te eigenen enig systeem, gegevens of persoonlijke informatie; noch zal dergelijke gegevens ertoe leiden dat de website van Quick Parts wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt wordt gemaakt of dat de effectiviteit of functionaliteit van de website van de serviceprovider van Quick Parts op enigerlei wijze wordt belemmerd.

(f) Quick Parts is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze site, enige websites die aan deze site zijn gekoppeld, of de materialen of informatie die op een of al dergelijke sites worden verstrekt, ongeacht of deze zijn gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie en of Quick Parts op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

8 – LEVERING

Goederen worden aan u geleverd en op uw risico op het vroegste van het moment dat wij ze fysiek aan u leveren of dat wij ze beschikbaar stellen voor afhaling op een door ons overeengekomen locatie.

De levertijd is niet van essentieel belang en elke leveringsdatum is slechts een schatting.

U hebt het recht om een bestelling te annuleren zonder aansprakelijkheid jegens ons als de levering meer dan 14 dagen te laat plaatsvindt na het door ons gespecificeerde tijdstip.

Elke claim dat goederen zijn geleverd beschadigd of niet wezenlijk voldoen aan hun beschrijving, wordt door u aan ons en (indien van toepassing, aan de vervoerder) binnen 7 dagen na hun levering gemeld. Mits u dergelijke goederen binnen een verdere 14 dagen na kennisgeving aan ons retourneert, zullen wij naar ons uitsluitend oordeel dergelijke goederen vervangen, u een tegoedbon verstrekken voor de prijs van dergelijke goederen of de prijs terugbetalen die voor dergelijke goederen is betaald.

Elke claim dat goederen niet door ons aan u zijn geleverd, moet door u aan ons worden gemeld binnen 7 dagen na hun verwachte levering.

Als u naliet de levering van goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen, zullen wij gerechtigd zijn om een dergelijke levering te annuleren of op te schorten en alle andere uitstaande leveringen en u in rekening te brengen voor het geleden verlies. Het is uw verantwoordelijkheid om de middelen te verschaffen voor het lossen van goederen uit onze voertuigen bij levering.

9 – GARANTIE

Alle producten worden geleverd en gegarandeerd door de fabrikant in overeenstemming met de specificaties van de fabrikanten. Elk artikel dat door de fabrikant is bewezen en erkend als defect tijdens de relevante garantieperiode als gevolg van materiaal- of constructiefout zal gratis worden vervangen of volledig worden gecrediteerd naar ons uitsluitend oordeel.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor gevolgschade of schade of betalen voor eventuele reparaties of wijzigingen zonder voorafgaande toestemming. In geval van een garantieclaim moet onmiddellijk na het ontdekken van een fout zowel mondeling als schriftelijk melding worden gemaakt. U moet alle gegevens verstrekken om ons in staat te stellen de claim te verifiëren.

Waar mogelijk moeten onderdelen worden geretourneerd vergezeld van de juiste papieren, vracht betaald voor inspectie door ons of de fabrikant. Wij hebben geen aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot enig defect dat voortvloeit uit normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, knoeien met goederen, onjuiste montage of bestelling van goederen of het niet volgen van de instructies van de fabrikant.

10 – RETOUR- EN TERUGBETALINGSBELEID

We willen dat u volledig tevreden bent met uw nieuwe aankoop bij ons. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw artikelen, kunt u ze binnen 14 dagen ongedragen, in hun originele verpakking naar ons terugsturen voor een terugbetaling van het bedrag dat u voor het artikel heeft betaald.

Zorg ervoor dat de artikelen worden geretourneerd in de OORSPRONKELIJKE verpakking, ONGESCHONDEN en in VERKOOPBARE staat.

De koper is verantwoordelijk voor de retourzending en de koper betaalt de retourzending.

11 – RECHT OM TE ANNULEREN

Voor alle producten die op de website zijn gekocht, hebt u het recht om zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na de dag dat u alle goederen/diensten van ons heeft ontvangen, de bestelling te annuleren. De klant is verantwoordelijk voor alle verzendkosten voor producten die worden geretourneerd onder ons retourbeleid, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen en bevestigd met de afdeling Klantenservice. Om het recht op annulering uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar de klantenservice op [email protected],

U moet het goed aan ons terugsturen, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw geannuleerde bestelling. Wij streven ernaar u binnen 14 dagen na die datum terug te betalen of eerder als er acceptabel bewijs van levering wordt verstrekt. Let op, wij zullen aan u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van levering (met uitzondering van de aanvullende leveringen zoals Same Day, Next Day, Super Saver-leveringen).

12 – CONSUMENTENRECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP CONSUMENTEN DIE GOEDEREN PER POSTORDER OF VAN ONZE WEBSITE KOPEN

U kunt op elk moment binnen 14 dagen na ontvangst van de Goederen (de ‘Bedenktijd’) een contract annuleren, te beginnen op de dag nadat u de Goederen heeft ontvangen. Als u het contract binnen deze Bedenktijd wilt annuleren, wordt een terugbetaling (of, indien u dat wenst, een ruil of vervanging) verstrekt in overeenstemming met ons onderstaande restitutiebeleid.

Om een bestelling onder dit contract te annuleren, moet u: de goederen aan ons terugsturen in dezelfde staat waarin u ze heeft ontvangen met de originele verpakking en de productdocumentatie, en voor uw eigen kosten en risico. De goederen mogen niet zijn gebruikt en, indien van toepassing, mogen niet uit de verzegelde transparante verpakking zijn verwijderd;

13 – DOUANEAFHANDELING

De klant erkent en stemt ermee in dat pakketten worden verzonden vanuit Brussel – België. Voor zendingen buiten de Europese Unie kan de klant worden onderworpen aan invoerrechten die worden opgelegd door het ontvangende land. De klant begrijpt dat elke douaneafhandeling voor de bestelde goederen de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant is. Alle kosten, belastingen en heffingen die gepaard gaan met douaneafhandeling zijn voor rekening van de klant.

13.1 Douanebeheerkosten

voor retouren Bovendien, als de klant de goederen buiten de Europese Unie retourneert en douanerechten betaalt, is het hun verantwoordelijkheid om deze kosten te dekken. In geval van retourzending van goederen kan de klant ook worden onderworpen aan douanebeheerkosten. Indien van toepassing, zijn deze kosten voor rekening van de klant. De klant erkent en stemt ermee in dat eventuele kosten die verband houden met douanebeheer voor geretourneerde goederen de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant zijn.

In geval van retourzending van goederen kan de klant ook worden onderworpen aan douanebeheerkosten. Indien van toepassing, zijn deze kosten voor rekening van de klant.

De klant erkent en stemt ermee in dat eventuele kosten die verband houden met douanebeheer voor geretourneerde goederen de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant zijn.

13.1.2 Retourlocatie in België – EU

De retourlocatie voor de bestelde goederen is: 1420 Braine l’Alleud België – EU

14 – ANDEREN

Deze voorwaarden zijn opgenomen in het contract tussen ons met uitsluiting van alle andere voorwaarden en vervangen alle eerdere transacties tussen ons met betrekking tot het onderwerp van het contract. Geen enkele variatie of wijziging van dit contract is geldig tenzij schriftelijk en ondertekend door u en onze gemachtigde vertegenwoordiger. Dit contract wordt beheerst door het Engelse recht en elk geschil dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met dit zal worden onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.